Bůh EXISTUJE
 Bůh je DOBRÝ
 Bůh tě velmi MILUJE
 NEDĚLÁ ti čárky za tvé chyby
 Ježíš už za tebe ZAPLATIL
 Ježíš je živý Bůh, Pán a KRÁL
 Jak se můžeš s Ježíšem setkat?
 Život s Ježíšem je SVOBODA
 Bůh EXISTUJE
 Bůh je DOBRÝ
 Bůh tě velmi MILUJE
 NEDĚLÁ ti čárky za tvé chyby
 Ježíš už za tebe ZAPLATIL
 Ježíš je živý Bůh, Pán a KRÁL
 Jak se můžeš s Ježíšem setkat?
 Život s Ježíšem je SVOBODA
Náš svět je DůMYSLNÝ, nesmírně SLOŽITÝ a plně FUNKČNÍ
a zároveň
úžasně NÁDHERNÝ, PESTRÝ a ROZMANITÝ.

Už jen toto všechno jednoznačně ukazuje na existenci
dokonalého Stvořitele–Boha!


Bůh je dokonalý a má všechny ctnosti které známe. Mezi ty nejpodstatnější určitě patří, že náš Bůh je jenom a jenom DOBRÝ!

Bible říká, že Bůh je SVĚTLO a není v něm ŽÁDNÝ stín, ŽÁDNÉ zlo!Zlo samozřejmě ve světě existuje a Bohu to rozhodně není jedno! Jedná proti zlu v souladu se svobodou, kterou dal člověku a kterou respektuje, a dává ve své dobrotě a laskavosti stále ještě příležitost každému člověku k nápravě.

Svědectví lidí z minulosti (zapsaná v Bibli) i současnosti ukazují, že tento dobrý Bůh není vzdálený, ale je neustále v kontaktu se svým dílem, MILUJE HO a touží mít s člověkem důvěrný vztah – žít s ním.


Aby ve vztahu mezi Bohem a člověkem byla SKUTEČNÁ LÁSKA, musí existovat možnost volby – SVOBODA. Proto Bůh stvořil člověka jako SVOBODNOU BYTOST a ne ROBOTA, protože jen když se člověk sám svobodně rozhodne Boha milovat, tak je to potom vztah LÁSKY, který Bůh hledá a zároveň nabízí.


Boží láska k tobě naplňuje a dokonce převyšuje všechny druhy lásky, které zatím možná znáš – rodičovská, manželská, přátelská, obětavá, a hlavně BEZPODMÍNEČNÁ – miluje tě i s tvými chybami a nedostatky.
Ačkoli to byl člověk, kdo odešel od Boha a pokazil vzájemný vztah, Bůh nepřestal člověka nikdy milovat.
Hřích samozřejmě je překážkou mezi dokonalým Bohem a hř. člověkem, Bůh ale připravil plán, východisko, jak je možné zbořit tuto bariéru.

Bůh v Bibli mimo jiné říká:
- KAŽDÝ člověk zhřešil a nemůže se sám očistit a obstát u Božího soudu
- žádné dobré skutky člověka NESTAČÍ na smazání jeho hříchů
- Bůh je milosrdný – dokáže odpouštět, ale
- bez prolití krve není odpuštění

Jediným možným východiskem je tedy oběť někoho dokonalého – samotného Boha, který by jednou provždy smazal veškerý hřích lidstva.

Odpuštění má, stejně jako mince, dvě strany – Boží část a lidskou část.
Obě musí být naplněny, aby k odpuštění mohlo dojít!

1) Boží část už je hotová.
Ježíš Kristus přišel před cca 2 tisíci lety k nám na svět v lidském těle, aby sám zemřel za NAŠE hříchy a vykoupil nás z prokletí hříchu. Ježíš už zaplatil cenu za tvůj hřích, nezaplatil stříbrem ani zlatem, ale tím NEJDRAŽŠÍM co měl – svou vlastní KRVÍ!

2) Na tobě je teď ale ta podstatná druhá, lidská část – přijít v modlitbě k Bohu, VYZNAT Mu své viny, požádat Ho o odpuštění a PŘIJMOUT Ježíšovu zástupnou oběť pro sebe, pro svůj život.
Přitom nezáleží na tom, jak moc špatných věcí ses kdy dopustil. Bůh se na tebe nezlobí, všechen trest už totiž vložil na Ježíše, který za tebe zaplatil!
Bůh Otec Ježíše třetího dne po Jeho smrti VZKŘÍSIL Z MRTVÝCH, protože Ježíš sám byl a je bez hříchu a smrt Ho nemohla udržet ve své moci –
Ježíš zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil ŽIVOT a NESMRTELNOST.


Kde je tedy Ježíš teď?
Ježíš je v nebi, je Králem v Božím království. Je mu dána veškerá moc na nebi i na Zemi a jakmile se naplní čas, přijde ve vší slávě znovu na zem pro svoji církev.

Nyní nám dal Ducha svatého, skrze kterého žije v každém, kdo Ho pozval do svého života.
Pozvat Ježíše do svého života je zcela osobní záležitost, pro kterou se můžeš sám rozhodnout kdekoliv a kdykoliv.

Bůh je VŠUDYPŘÍTOMNÝ, není jen na nějakém speciálním místě nebo v kostele, nebo jen v nějakou konkrétní dobu – SLYŠÍ TĚ VŽDY A VŠUDE, dokonce když k Němu mluvíš potichu, v duchu, Bůh vidí přímo do tvého srdce!

Pokud věříš, že Ježíš Kristus zemřel zástupně i za tvé hříchy, kterých lituješ, pokud věříš že byl vzkříšen z mrtvých a že ŽIJE, můžeš k Němu přistoupit v osobní modlitbě a požádat Ho o odpuštění svých vin, pozvat Ho do svého života, aby se stal tvým Spasitelem, Pánem a Králem.

Modli se, ideálně svými slovy, popřípadě použij tato následující slova, která tě můžou vést. Podstatná stejně nejsou slova, ale postoj tvého srdce, jestli to myslíš opravdově a upřímně:

Pane Ježíši,
věřím, že jsi živý Bůh a Spasitel.
Lituji všech mých hříchů a prosím Tě, abys mi je odpustil.
S vděčností přijímám Tvou prolitou krev
na odpuštění mých hříchů.
Přijímám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele a prosím Tě,
abys přišel do mého života a žil spolu se mnou!              Amen


Pokud jsi pozval(a) Ježíše do svého života, tak si můžeš být absolutně jistý(á), že Ježíš PŘIŠEL k tobě a od této chvíle BUDE S TEBOU ŽÍT. Povede tě tady na zemi a stane se tvým důvěrným přítelem.

Postupně naplní tvůj život LÁSKOU, POKOJEM, RADOSTÍ, pomůže ti narovnat rozvrácené vztahy, dá ti sílu k odpuštění všech křivd které tě až do teď trápily...
Ježíš dokonce zaslibuje osvobození od špatných závislostí a fyzické uzdravení všech nemocí - více na www.UZDRAVENIproKAZDEHO.cz!
Ježíš ti zaslibuje VĚČNÝ ŽIVOT SPOLU S NÍM v nebi!

Věřit v Boha neznamená nutnost nebo dokonce povinnost chodit do nějaké církve nebo shromáždění! Je to tvá svobodná VOLBA!
Jsou lidé, kteří upřednostňují zcela osobní kontakt s Bohem a společná shromáždění nevyhledávají a jsou lidé, kteří rádi sdílejí svoji víru i s dalšími věřícími (biblické doporučení) – obojí je v pořádku.


Podstatný je každodenní
OSOBNÍ VZTAH S BOHEM...